Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

In discuţie proiectul Acordului cu privire la cooperarea Insituţiei Publice Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu ”, or. Călăraşi cu Asociaţia Obştească a Părinţilor de la liceu

Posted by liceusadoveanu pe Februarie 17, 2013

download

Se  discută   proiectul  Acordului cu privire la cooperareaInsituţiei Publice Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu ”,or. Călăraşi cu  Asociaţia Obştească  a Părinţilor de la liceu.

Propunerile  se trimit  pe adresa e-mail: sadoveanult@gmail.com  pînă la 15.03. 2013

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Acordul cu privire la cooperarea Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi , cu Asociaţia Obştească  a Părinţilor de la liceu  (în continuare – Acord) stabileşte principiile de conlucrare eficientă a instituţiei de învăţământ cu asociaţia obştească a părinţilor, scopul şi obiectivul cooperării şi standardele de calitate ale cooperării.

2. Prezentul Acord stipulează, de asemenea, responsabilităţile administraţiei Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, pe dimensiunea cooperării cu Asociaţia Obştească a Părinţilor de la  liceu, dar şi responsabilităţile Asociaţiei, constituite de părinţii ai căror copii frecventează instituţia de învăţământ în cauză, pe dimensiunea cooperării cu Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi.

3. Prezentul Acord are ca bază Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 864 din 08.12.2011 „Cu privire la conlucrarea administraţiei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor”, Ordinul Nr. 972 din 12.12.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor”, acte interne anterior elaborate.

II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE COOPERĂRII

4. Scopul cooperării Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, cu Asociaţia Obştească a Părinţilor de la liceu este de a crea condiţii cât se poate mai favorabile pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor înmatriculaţi în instituţia de învăţământ în cauză.

5. Obiectivele cooperării Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, cu Asociaţia Obştească  a Părinţilor sunt:

a) promovarea parteneriatului instituţiei de învăţămînt cu familia;

b) crearea unui cadru cât mai prielnic relaţiei profesor – părinte;

c) promovarea parteneriatelor liceului cu agenţi sociali, culturali, economici;

d) dezvoltarea relaţiilor de colaborare şcoală – comunitate;

e) identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate în  oraşul şi  raionul Călăraşi, în ţară şi în străinătate;

f) contribuţia la educarea valorică a copiilor înmatriculaţi prin implicarea lor în proiecte, activităţi culturale, prin implicarea în viaţa liceului şi a oraşului.

g) acordarea suportului necesar părinţilor prin servicii de informare şi consiliere în educaţia şi instruirea copiilor;

h) consolidarea bazei didactico-materiale a instituţiei de învăţămînt;

i) atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru liceu;

j) direcţionarea resurselor obţinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luând în consideraţie priorităţile Liceului;

k) stimularea implementării modelelor educaţionale performante;

l) susţinerea cadrelor didactice în vederea lărgirii performanţelor profesionale;

m) stimularea spiritului de iniţiativă al elevilor şi profesorilor;

n) sporirea valorii inventarului aparţinând Liceului prin achiziţionarea de material didactic modern, aparatură, cărţi şi reviste de specialitate şi şcolare.

o) dezvoltarea şi aprofundarea unei identităţi proprii a Liceului în spiritul tradiţiei şi al înnoiriii;

p) promovarea imaginii liceului în mass-media şi comunitatea locală.

6. Cooperarea dintre Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, cu Asociaţia Obştească  a Părinţilor de la liceu se bazează pe următoarele principii:

a) egalităţii – conlucrarea se realizează pe poziţii de nediscriminare;

b) transparenţei – cooperarea se bazează pe informare deschisă şi explicită pe bază de reciprocitate între părţile implicate, precum şi asigurarea unei comunicări eficiente, reieşind din obiectivul propus, natura şi valoarea acestuia;

c) proporţionalităţii – în procesul de stabilire şi de realizare a conlucrării, liceul este în drept să întreprindă ori să solicite asociaţiei să întreprindă doar acţiunile care:

• vor avea drept rezultat atingerea obiectivului sau îndeplinirea obligaţiilor asumate de asociaţie;

• sunt necesare şi au legătură cu obiectul conlucrării;

• sunt compatibile cu obiectivul scontat, ţinându-se cont atât de scop, cât şi de consecinţe;

d) echilibrului – cooperarea asigură o armonie între drepturile, obligaţiile şi beneficiile Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi şi cele ale Asociaţiei Obşteşti  a  Părinţilor de la liceu.

III. DREPTURI, OBLIGAŢIUNI ŞI ANGAJAMENTE

7. Administraţia Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, pe de o parte, şi Asociaţia părinţilor, pe de altă parte au următoarele drepturi:

• de a-şi urma necondiţionat proiectul anual, lunar, săptămânal de activitate, conform Statutului/ Regulamentului de ordine interioară;

• de a se consulta asupra deciziilor de interes comun care vizează probleme de ordin pedagogic, sociocultural sau financiar;

• de a-şi sugera reciproc direcţii de activitate, proiecte de acţiune, modalităţi de procedură, etc.;

• de a acţiona independent sau în colaborare în vederea atingerilor obiectivelor stipulate în p. 4 al prezentului Acord;

• de a desfăşura în caz de necesitate, dar oricum nu mai rar de o dată pe parcursul trimestrului, consultaţii colective ale administraţiei liceului cu organul permanent de conducere al asociaţiei;

• de a fi informaţi reciproc cu privire la acţiunile desfăşurate, la modalităţile şi mijloacele folosite cu scopul realizării obiectivelor în cauză.

8. Administraţia Liceului Teoretic  „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi, în raport cu organul de conducere al Asociaţiei, se obligă:

• să prezinte proiectul anual de activitate a instituţiei, în vederea familiarizării Consiliului Coordonator cu direcţiile/ domeniile şi specificul activităţilor educaţionale;

• să prezinte, la cererea Consiliului Coordonator, proiectul lunar/ săptămânal de activitate, în vederea precizării unor acţiuni imediate din partea Asociaţiei;

• să asigure transparenţa totală în privinţa cheltuielilor mijloacelor financiare alocate de Asociaţie;

• să solicite asociaţiei alocarea de mijloace financiare doar printr-un demers argumentat în scris, cu anexarea devizului de cheltuieli;

• să invite la şedinţele Consiliului de administraţie pentru participare şi implicare în dezbateri Preşedintele Asociaţiei.

9. Consiliul Coordonator al Asociaţiei, în persoana Preşedintelui, în raport cu administraţia Liceului, se obligă:

• să-şi prezinte proiectul anual de activitate, în vederea familiarizării Consiliului de Administraţie a Liceului cu direcţiile/ domeniile şi specificul activităţilor de sprijin a iniţiativelor elevilor şi cadrelor didactice;

• să invite la şedinţele Consiliului Coordonator, pentru participare şi implicare în dezbateri, unul din membrii Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

• să prezinte semestrial,  informaţia cu privire la acumulările financiare pentru  semestrul  precedent;

• să asigure transparenţa totală în privinţa distribuirii mijloacelor financiare provenite din cotizaţii ale membrilor Asociaţiei şi donaţii din partea unor organizaţii sau  persoane particulare;

• să repartizeze mijloacele financiare acumulate în strictă concordanţă cu Regulamentul privind acumularea cotizaţiilor şi taxei de aderare şi distribuirea ajutoarelor materiale lumare ale A.O.P. în care se va stipula:

– 95 % pentru consolidarea bazei didactico-materiale a liceului şi realizarea unor programe socioculturale sau implementarea unor modele educaţionale performante;

– 5 % pentru necesităţile Asociaţiei.

10. Acordul de parteneriat cuprinde următoarele angajamente ale Liceului Teoretic  „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi:

a) respectarea strictă a caracterului benevol de participare a părinţilor la asociaţii;

b) excluderea oricăror intimidări şi constrângeri ale părinţilor ca să-şi aducă aportul în cadrul Asociaţiei şi protejarea, în acest context, a familiilor care nu au posibilitate sau nu doresc să facă parte din asociaţie;

c) excluderea implicării persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru Asociaţie;

d) prezentarea pe panoul informativ din incinta liceului a informaţiei privind necesităţile instituţiei şi rata de acoperire a acestora cu mijloacele financiare bugetare;

e) utilizarea ajutorului material acordat de asociaţie, în proporţie de cel puţin 95%, pentru consolidarea bazei didactico-materiale şi realizarea unor programe socio-culturale sau implementarea unor modele educaţionale performante.

 IV. VALOAREA  JURIDICĂ ŞI DURATA  ACORDULUI

11. Prezentul  acord   se   tipăreşte  în dpuă  exemplare  cu  egală valoare  juridică   şi întră  în vigoare după  semnarea  de   directorul  Liceului Teoretic  „Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi  şi  prezedintele Asociaţiei  Obşteşti a Păriinţilor, după   aprobarea de  către  Consiliul  de Administratie a  liceuluiu şi  Consiliul Coorodonator  al Asociaţiei Obşteşti  a  Părinţilor de la liceu.

12. Prezentul acord  acţionează pe durată nelimitată, modificarea sau rezilierea lui e posibilă la iniţiativa  uneia dintre părţile semnatare, cu avizarea  cu o lună de zile înainte a celuilalt partener despre  intenţia de  modificare sau reziliere a acordului dat.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: