Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Mesajul Ministerului Educației în cadrul conferințelor pedagogice

Posted by liceusadoveanu pe august 31, 2014

imagesCAPMTN4L

Stimați pedagogi,
Conferințele pedagogice din acest an sînt organizate în baza obiectivului nostru comun de dezvoltare continuă a școlii și identificare a măsurilor de îmbunătățire a calității educației. Conferințele vin în continuitatea dezideratului anunțat anul trecut: de a le transforma în platforme reale de dezbateri profesionale. Ne dorim ca prin intermediul conferințelor pedagogice să asigurăm un model funcțional și sistemic de discuții, un schimb autentic de experiențe și viziuni, astfel consolidînd solidaritatea între profesori și creînd o rețea educațională puternică și unitară.

Toate activitățile desfășurate de Ministerul Educației în acest an au drept fundament valori esențiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, munca, profesionalismul, corectitudinea. Adoptarea Codului Educației, măsurile de asigurare a corectitudinii la examenele de bacalaureat, renovarea și dotarea școlilor și a grădinițelor, conceptualizarea inspectoratului școlar, inițierea procesului de regîndire și revizuire a curriculei – toate aceste realizări majore ale anului 2014 au drept obiectiv asigurarea condițiilor necesare pentru educarea unei generații sănătoase, apte să construiască lumea în care dorim să trăim.

Aceste reforme complexe au beneficiat de sprijinul comunității și de susținere politică, ceea ce ne încurajează să continuăm procesul dificil început în anul 2012. Este important să ne responsabilizăm împreună pentru copiii noștri, cu consecvență și constanță, să readucem profesiei de dascăl valoarea, încrederea și stima pe care o merită. Să fii cadru didactic înseamnă mult mai mult decît să practici o meserie, înseamnă să ai în grija ta un destin, să contribui la dezvoltarea armonioasă a unei ființe, dînd dovadă de toleranță, viziune și integritate.

Profesorii trebuie să aibă salarii decente, astfel încît nu banii să fie în centrul atenției, ci copilul. Ministerul Educației depune toate eforturile pentru a îmbunătăți sistemul de motivare a profesorilor. Astfel, în septembrie, va fi realizată o primă creștere a salariilor. În continuare, vom pleda pentru ca rolul profesorului în societate să fie apreciat, vom iniția propuneri de majorare a salariilor și vom promova o atitudine de respect fața de meseria Dvs. Meseria de dascăl e pe atît de complicată, pe cît e de minunată. Profesați-o cu demnitate!

În ultimii ani am adus educația pe agenda societății, am făcut eforturi care sînt resimțite la nivel național, iar acum depinde, în cea mai mare măsură, de dumneavoastră dacă vom reuși să punem în practică soluții viabile și durabile pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune. Evaluarea de la Bacalaureat ne-a arătat nouă, în primul rînd, dar și societății, în general, că avem probleme serioase în educație. Societatea este gata să ne sprijine, dar noi trebuie să demonstrăm că dorim și putem schimba situația în bine. Prin eforturi singulare nu vom produce schimbarea și nu vom recîștiga încrederea societății. Trebuie să acționăm în echipă, or, noi reprezentăm cea mai mare echipă a țării.

E necesar să asigurăm calitatea învățării prin recrutarea și menținerea profesorilor de înaltă performanță, antrenîndu-i în formare profesională continuă și garantîndu-le salarii și condiții decente de muncă; să elaborăm instrumente calitative, printr-un curriculum adecvat, flexibil și relevant; să creăm un mediu sănătos și sigur, în care să se desfășoare predarea-învățarea, copilul rămînînd mereu în centrul atenției.

Proiectul Codului Educației a obținut sprijin politic și social, acum este necesar să mobilizăm toate forțele și resursele noastre pentru a pune în aplicare prevederile Codului și pentru a reforma sistemul cu adevărat.

Acțiunile din acest an și cele care urmează să fie identificare și aplicate respectă principiile stabilite în Strategia Educația 2020 și vin în continuarea viziunii noastre generale asupra sistemului de educație din Republica Moldova: acces pentru toți cetățenii, relevanță pentru societate și economie și calitate a învățămîntului.

Accesul la educație de calitate stă la baza dezvoltării umane. Lipsa acestuia și incapacitatea de a asigura învățarea de competențe și furnizarea de cunoaștere sînt caracteristici ale sărăciei morale și economice, contribuind tot mai mult la declinul unei țări. Asigurarea școlarizării determină rezultate benefice în toate domeniile, făcînd posibilă modernizarea unei societăți. Accesul la o educație de calitate asigură un echilibru cultural și valoric, deschiderea și diversificarea oportunităților pentru copii, respectiv evoluția tuturor sectoarelor economiei.

Astăzi putem vorbi despre acțiuni concrete demarate în acest an pentru soluționarea punctuală și durabilă a problemelor de acces.

Fiind conștienți că educația din primii ani de viață determină dezvoltarea armonioasă din anii următori, în anul de studii 2013-2014, am oferit acesteia atenția care i se cuvine. Prin proiectul „Parteneriat Global pentru Educație” (PGE), anul acesta au fost renovate 27 de grădinițe, asigurînd accesul pentru 1310 copii din toate raioanele Republicii Moldova, dintre care 61 cu cerințe educaționale speciale (CES). În prezent, 6 grădinițe sînt în curs de renovare și vor fi deschise pînă în noiembrie 2014, urmînd să integreze 387 de copii. Au fost deschise 25 instituții preșcolare: 21 – din fondul proiectului PGE și 4 – din sursele APL, pentru 1249 de copii cu vîrsta cuprinsă între 3 – 6(7) ani. Toate instituțiile deschise au fost dotate cu mobilier, iar în 34 grădinițe au fost amenajate terenuri de joacă.

Pînă astăzi, 896 de instituții preșcolare au fost dotate cu materiale didactice. 100% instituții au fost dotate cu Standarde și 2 Ghiduri pentru educatori. Toate instituțiile preșcolare vor primi în august-septembrie literatură pentru copii, cadre didactice și părinți (în total 70 titluri de carte).

În acest an a fost obținut un grant în valoare de 20 mil Euro de la Guvernul României, bani care vor merge, de asemenea, pentru construcția și renovarea grădinițelor. De acești bani vor beneficia în total 820 de grădinițe (pentru reparații și terenuri de joacă, mobilier, foișoare/pavilioane). Licitațiile pentru bunuri au fost deja finalizate, cîștigătorii desemnați și contractele semnate. Toate bunurile vor fi livrate pîna la 30 octombrie.

În învățămîntul general, un proiect important realizat cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale este Proiectul „Reforma Învățămîntului în Moldova”, prin intermediul căruia vor fi renovate circa 90 de instituții, în sumă totală de 38,5 milioane dolari SUA. La moment au fost selectate 17 instituții în care urmează a fi realizate lucrări de renovare în următoarele luni.

Pe parcursul anului școlar precedent, din mijloacele bugetului de stat, 64 școli au fost dotate cu mobilier, asigurînd un spațiu decent și adecvat pentru elevi și profesori. Încă 17 raioane au primit 9,4 milioane lei pentru procurarea mobilierului școlar.

În continuare, încercăm să creăm condițiile necesare pentru incluziunea copiilor cu CES. În acest an au fost deschise, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, 5 Centre de Reabilitare pentru copiii cu CES, creîndu-se servicii pentru aproximativ 1500 de copii.

Începînd cu anul 2014, pentru incluziunea copiilor în instituțiile de învățămînt primar și secundar general de stat, metodologia de finanțare prevede ca 2% din buget să fie destinate exclusiv cheltuielilor ce țin de copiii cu CES. În ultimii 3 ani au fost create în instituțiile de învățămînt din țară 497 centre de resurse cu servicii de suport pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în care activează 341 de specialiști și 603 cadre didactice de sprijin. Aceste investiții permit ca circa 9,000 de copii cu CES să învețe în școala din comunitate și să se bucure de dreptul de a crește împreună cu frații și surorile alături de părinți, și de a nu fi plasați în instituții rezidențiale.

Tot în acest an școlar, 140 de elevi de la ciclul primar din 6 școli internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților vor merge la 1 septembrie în școlile din comunitate, ceea ce va oferi accesul la educație de calitate și va facilita integrarea socială a acestor copii.

Un sistem educațional eficient și sănătos trebuie să fie relevant, atît pentru copiii care studiază, cît și pentru societatea din care facem parte. Prin ceea ce învață, elevii trebuie să afle răspunsuri la întrebările care îi frămîntă, să-și dezvolte capacitatea de a învăța și competențele necesare pentru obținerea de performanțe în lumea modernă.

În acest an, prin intermediul Proiectului de Asistență Tehnică în domeniul Reformei Educaționale, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă, au fost formate mai multe grupuri de lucru în domeniul dezvoltării curriculare, avînd drept obiectiv regîndirea curriculumului pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal.

Unul dintre grupurile de lucru are în sarcină elaborarea proiectului Cadrului de Referință al Curriculumului Național – document care va oferi liniile directoare pentru evaluarea și modernizarea curriculară de mai departe. Dumneavoastră și elevii dumneavoastră ați semnalat problemele pe care le avem la acest capitol:

• Gradul înalt de teoretizare a curriculumului;
• Gradul scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică a conţinuturilor curriculare la toate nivelurile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de afirmare ulterioară a celor ce învaţă în plan personal, social şi profesional;
• Axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a învăţării pe cunoştinţe şi pe reproducerea de conţinuturi, în detrimentul evaluării de competenţe;
• Formarea insuficientă de abilităţi antreprenoriale şi de deprinderi de viaţă, de abilităţi de comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine, de rezolvare a problemelor, de cooperare şi lucru în echipă, de proiectare şi gestionare a propriului proces de învăţare, de utilizare a tehnologiilor şi resurselor informaţionale etc.
• Lipsa unui sistem de consiliere şi ghidare în carieră care să sprijine elevul în proiectarea unei cariere de succes încă de pe băncile şcolii.

Elevii ne spun ce își doresc. Iată doar două exemple:

„Aş merge cu plăcere la o şcoală unde sînt sigur că ceea ce mi se spune să învăţ e cu adevărat folositor. Văd însă că părinţii mei, în problemele cu care se confruntă, nu fac niciodată referinţă la ceea ce au învăţat în şcoală, iar asta mă face să-mi pun întrebări despre utilitatea a ceea ce învăț. O şcoală prietenoasă este o şcoală care crede în mine şi în care eu am încrederea că mă poate ajuta să mă simt realizat ca om şi ca cetăţean. Aş vrea ca şcoala să mă înveţe să învăţ singur, să-mi cultive plăcerea cunoaşterii şi bucuria exprimării.” (S. G., cl. X, Ocnița)

”Vreau ca şcoala să mă ajute să experimentez, să creez, să-mi exersez capacităţile de lucru şi să mă simt util. Mi-aș dori să se evalueze omul din mine, calităţile personale şi, mai ales, progresul făcut de la evaluarea precedentă. Ar fi bine ca şcoala să ne înveţe mai multe despre realitatea zilelor noastre, pentru ca la absolvire să fiu un cetăţean bine orientat, responsabil, instruit, încrezut în sine şi în prezentul, şi viitorului ţării în care trăiesc.” (N. P., cl. XII, Chișinău)

Cuvintele-cheie ale viziunii noului curriculum cu referire la produsul școlii, adică la elevi, devin clare:
• Persoane deschise să învețe pe parcursul întregii vieți;
• Persoane active, productive și cu încredere în propriile forțe;
• Persoane angajate și responsabile.

Vă invităm să contribuiți la îmbunătățirea și definitivarea proiectului Cadrului de Referință al Curriculumului Național. Vă rugăm să vă implicați în discuțiile publice care vor demara în curînd pentru ca acest Cadru de Referință să fie unul de calitate.

Urmează ca în 2015 alte grupuri de lucru să realizeze evaluarea și revizuirea curriculară pentru fiecare disciplină în parte, conform rigorilor Cadrului de Referință. Deciziile privind schimbările necesare – reducerea numărului de discipline obligatorii, diversificarea cursurilor opționale, reconceptualizarea învățămîntului liceal etc. – le vom lua prin consultare cu dumneavoastră.

În contextul rezultatelor la BAC și la examenele de la facultate, considerăm imperios necesară și urgentă sporirea calității educației în Republica Moldova.

Atît în Codul Educației, cît și în Strategia Educația 2020, evaluarea are un rol aparte. Și primul lucru despre care trebuie să vorbim la acest capitol este evaluarea rezultatelor învățării. E timpul să încetăm să ne lamentăm de rezultatele de la examenul de bacalaureat, să conștientizăm că anume aceasta este starea educației și să utilizăm într-un mod concret rezultatele examenelor pentru a găsi soluții. Noi la minister analizăm datele pe țară. Sperăm că Dvs. deja ați făcut acest lucru la nivel de instituție și de raion sau municipiu pentru a stabili motivele discrepanțelor dintre notele la examenul de BAC și cele din treapta gimnazială, pentru a identifica disciplinele și instituțiile cu cele mai bune și, respectiv, cele mai slabe rezultate, pentru a examina oportunitatea unor clase de liceu, și mai ales, pentru a decide ce faceți pentru ca rezultatele din anii următori să fie mai bune.

Reamintim că evaluarea corectă, responsabilă și eliminarea fraudei au stat la baza organizării examenelor și în acest an. Au fost menținute camerele video, completate cu detectoare de metale, a fost mărită retribuția evaluatorilor, au fost adăugate măsuri suplimentare de protecție, astfel încît să fie descoperite și sancționate persoanele care publicau testele în timpul examenului. În acest an am avut centre de bacalaureat unde examenul a fost organizat în mod exemplar datorită echipei de pe loc și, în special, președintelui centrului, dar am avut și centre de bacalaureat unde cadrele didactice și-au făcut treaba pe jumătate sau chiar au sfidat procesul.

E timpul să renunțăm la justificări naive de tipul “așa ne ajutăm copiii” pentru că astfel nu-i ajutăm pe cei care nu au învățat ani la rîndul, dar îi descurajăm pe cei care au făcut efort. Iar cei dintre noi care nu sprijină aceste reforme, sfidează nu doar procesul de evaluare, ci efortul întregii comunități educaționale de a recîștiga încrederea societății. Noi, la minister, o să rămînem intransigenți la acest capitol și o să sancționăm aspru tentativele de încurajare a corupției, inclusiv prin eliminarea din sistem a celor care se fac vinovați de asemenea acte. De asemenea, așteptăm din partea Dvs., o atitudine mai serioasă în procesul de evaluare la gimnaziu. În acest an avem instituții care au făcut o evaluare corectă la finalizarea treptei gimnaziale și instituții care au continuat să înregistreze ”rezultate remarcabile”, care, însă, nu sînt confirmate de rezultatele de la bacalaureat. Haideți să nu ne mai mințim unii pe alții.

Știm că există întrebări pe conținutul testelor. Începînd cu luna septembrie vom organiza dezbateri la acest subiect. O să creștem ponderea itemilor de evaluare a competențelor. De asemenea, analizăm posibilitatea de a permite elevilor deținători de diplome TOEFL, IELTS, Cambridge ș.a. să nu susțină examenul la disciplina respectivă. Dar în general, reforma pe conținut a evaluărilor trebuie să se desfășoare în paralel cu reforma curriculară.

În acest an școlar, Republica Moldova va participa la evaluarea internațională PISA, care este una foarte importantă pentru noi. La ultima evaluare din 2009, țara noastră s-a situat pe locuri nu tocmai de frunte. În acest an avem șansa să demonstrăm că situația s-a îmbunătățit și că avem un sistem educațional competitiv în regiune. Pentru asta trebuie să revenim la analizele pe care le-am făcut după exercițiul din 2009 și, din primele zile ale noului an școlar, să începem să lucrăm la modul cel mai serios, să exersăm împreună cu elevii probleme similare celor formulate în testele PISA.

Evaluarea, însă, conține și alte elemente importante: evaluarea instituțiilor în general, a cadrelor didactice, a managerilor școlari.

Dificultățile cu care se confruntă sistemul educațional din Republica Moldova determină necesitatea creării Inspectoratului Școlar Național (IȘN). Conceptul și Regulamentul IȘN, care au fost elaborate deja, promovează o nouă abordare coerentă, flexibilă și unitară de evaluare a cadrelor manageriale, a instituțiilor de învățămînt general, astfel încît să determine dezvoltarea și creșterea continuă a nivelului calității.

Codul Educației conține prevederi cu privire la evaluarea sistematică a cadrelor manageriale și didactice. Înțelegem că pentru a înainta cerințe angajaților din sistem, mai întîi trebuie să formulăm standarde la care să ne raportăm și să investim în instruiri. Avem deja elaborate trei proiecte de documente în acest sens:

-Standarde profesionale pentru cadrele didactice;
-Standarde pentru cadrele manageriale;
-Recomandări pentru îmbunătățirea formării continue.

În următoarele zile o sa transmitem aceste documente pentru discuții și așteptăm comentariile/contribuțiile Dvs., pînă la Forumul cadrelor didactice care va fi organizat la sfîrșitul lunii septembrie.

Pentru toate aceste lucruri pe care ni le propunem avem nevoie de resurse: pentru creșterea salariilor, îmbunătățirea infrastructurii școlilor, investiții în instruirea pedagogilor, în materiale didactice și multe altele. Fără o administrare corectă și judicioasă a banilor publici nu avem cum să asigurăm financiar programul nostru de dezvoltare a sectorului. Ține de competența fiecărui manager școlar, dar și a administrației publice locale să asigure un management eficient al instituției și al rețelei în general.

Deciziile populiste nu aduc capital politic pe termen mediu și lung. Oamenii încep să înțeleagă ce înseamnă calitate în educație. Ei vor judeca despre activitatea APL și a școlii în funcție de rezultatele copiilor lor și nu în funcție de numărul de școli. Noi o să optăm în continuare pentru transparență și corectitudine în utilizarea banului public. În curînd, o sa operăm modificări la hotărîrea de Guvern care reglementează finanțarea școlilor astfel încît să creștem gradul de autonomie al școlii în folosirea bugetului.

Contăm și pe implicarea părților interesate de pe loc. În acest an o să inițiem crearea Consiliilor de administrație în școli pentru a implica mai mult părinții și elevii în activitatea de administrare a școlii. Vă solicităm în continuare să contribuiți la crearea și funcționarea consiliilor elevilor în fiecare școală. Contăm în continuare pe efortul Dvs., de a menține un mediu sigur pentru copii și elevi si de a combate violenta împotriva copiilor.

Acestea sînt doar cîteva lucruri pe agenda noastră. Știm că este o agendă complexă. Dar haideți să recunoaștem că, în pofida tuturor dificultăților, astăzi ni se oferă o oportunitate. Depinde doar de noi dacă vrem să facem un efort comun, să folosim această oportunitate sau dacă o lăsăm să treacă pe lîngă noi. Vreau să știți că aveți tot sprijinul nostru la minister, la Guvern, dar și noi contăm pe deschiderea și sprijinul Dvs.

În încheiere, permiteți-mi să vă aduc sincere felicitări cu ocazia începutului noului an de studii și să vă doresc succes și realizări frumoase în activitatea Dvs., profesională.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: