Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

CONSILIUL DE ETICĂ

  1. Gavriliţă Raisa, profesor limba şi literatura română, presedintele CE
  2. Iosob Gheorghe, parinte, preşedinte AOP
  3. Gorincioi Valeriu, directorul liceului
  4. Vaniutrchin Svetlana, profesor istorie, educaţiei civică, secretarul consiliui.
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 407

 

Pentru sesizări:

tel: 0244-22084, 068421199

e-maill: sadoveanult@gmail.com

 

Aprobat

la Şedinţa

Consiliului  de Adminstraţie

din 13.02.2013

Codul de etica al Liceului Teoretic “Mihail Sadoveanu”,

or.Călăraşi

Art. 1. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  asigură subiecţilor  săi  (elevi, cadre didactice, părinţi, personal  auxiliar ) libertate educaţională  deplină, protejându-i împotriva ingerinţelor, presiunilor şi constrângerilor politice, religioase, economice etc., precum şi împotriva cenzurii, manipulărilor şi persecuţiilor, în condiţiile în care aceştia respectă standardele educaţionale, legale şi etice, dând dovadă de responsabilitate profesională.
a. Libertatea educaţională nu trebuie folosită însă drept argument pentru respingerea criticilor , îndreptăţite şi necesare în evaluarea  activităţilor didactice.
b. În spaţiul intelectual laic, care este Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi, nimeni nu are dreptul să impună altora, sub nici o formă, credinţe religioase, ataşamente politice sau alte categorii de convingeri, care pot constitui doar probleme private ale fiecăruia dintre membrii instituţiei.
c. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi protejează dreptul la confidenţialitate al membrilor săi  în toate problemele ce ţin de viaţa lor privată, furnizând informaţii referitoare la aceasta , doar cu aprobarea membrilor săi  şi numai când cererile sunt legal îndreptăţite.

Art. 2. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  recunoaşte dreptul membrilor săi la autonomie personală, asigurând în acest sens condiţiile necesare pentru ca aceştia să-şi aleagă în mod liber modalităţile de realizare eficientă a obligaţiilor de serviciu, stipulate în fisa postului, regulamentul de ordine internă a liceului.
Art. 3Dreptatea şi echitatea constituie valori pe care Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  le promovează cu consecvenţă, adoptând întotdeauna, pentru toţi membrii săi, atitudini corecte şi respingând cu hotărâre discriminarea şi exploatarea, indiferent de caracterul mai direct sau mai subtil în care s-ar produce acestea.
a. Discriminarea sau tratarea inegală a persoanelor, bazată explicit ori implicit pe criterii extraprofesionale precum rasa, etnia, religia, convingerile politice etc., aduce atingeri inacceptabile drepturilor acestora şi perturbă grav egalitatea de şanse, motive pentru care este interzisă, indiferent de formele în care se manifestă.
b. Principiul dreptăţii şi echităţii presupune, de asemenea, că dreptul nediscriminării pe criterii rasiale, etnice, religioase, politice etc., nu poate şi nu trebuie folosit astfel încât să provoace discriminări inverse.
c. Toţi membrii liceului, indiferent de poziţia pe care o ocupă în ierarhia acesteia, sunt obligaţi să adopte, în orice împrejurare, atitudini adecvate pentru eliminarea conflictelor de interese, care pot afecta sensibil judecăţile, evaluările şi deciziile diverselor persoane şi structuri organizatorice, ducând la practici inavuabile precum favoritismul  pe de o parte, şi persecuţia şi răzbunarea, pe de alta.

d. Toţi membrii liceului  au obligaţia morală de a preveni şi combate, în toate împrejurările, corupţia care, generând favoritism, inechitate, nedreptate, suspiciune, neîncredere şi adversitate, slăbeşte coeziunea şi sentimentul apartenenţei, viciază climatul liceal în ansamblul său şi aduce prejudicii grave imaginii instituţiei. Liceul, ca instituţie, sancţionează sever darea şi luarea de mită (în bani, servicii etc.), traficul de influenţă  şi orice alte acţiuni care duc la obţinerea unor avantaje nemeritate de unii elevi.

e. Liceul  adoptă, prin structurile şi membrii săi, o atitudine fermă de prevenire a abuzului de putere, pe de o parte şi a abuzului de încredere, pe de alta.
f. Pentru ca principiul dreptăţii şi echităţii să-şi păstreze validitatea şi eficienţa este necesar ca prezumţia de nevinovăţie să nu fie niciodată înlocuită cu opusul ei, prezumţia de vinovăţie.

Art. 4. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  recunoaşte  meritul individual sau de grup care include pe de o parte creativitatea, performanţa şi eficienţa, iar pe de altă parte, dedicaţia faţă de profesie şi ataşamentul faţă de instituţie.
a. Meritul elevilor se apreciază pe baza rezultatelor obţinute în cadrul disciplinelor de studii, concursurilor locale, raionale, republicane, internaţionale,  la cercuri, cluburile,  secţiile sportive, în acţiuni  culturale,  în acţiuni civice etc.
b. Meritul cadrelor didactice  se stabileşte în funcţie de calitatea activităţilor didactice, proiectelor didactice de lungă şi scurtă durată,  lucrărilor publicate; performanţelor elevilor şi absolvenţilor,  de aprecierea elevilor, părinţilor,  de aportul la dezvoltarea liceului; de contribuţia la sporirea prestigiului instituţiei .
c. Meritul membrilor echipei managerile ( director, directori adjuncţi ) se stabileşte, cu precădere, în funcţie de eficienţa managementului  educaţional; de nivelul standardelor profesionale şi morale ale instituţiei; de aprecierile cadrelor didactice, elevilor, părinţilor  şi forurilor de conducere ierarhic superioare etc.

Art. 5Profesionalismul este o valoare etică esenţială pe care Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  o cultivă cu consecvenţă în rândul membrilor săi, prin iniţierea şi sprijinirea  participării cadrelor didactice la  programe de formare continuă locale, raionale, republicane.
a. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  recunoaşte şi recompensează profesionalismul cadrelor didactice care manifestă competenţă în îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale, solidaritate colegială şi loialitate competiţională, dedicându-se fără rezerve carierei pedagogice, identificându-se cu disciplina predată şi asumându-şi obligaţia morală de a contribui semnificativ la pregătirea temeinică a elevilor pentru viaţă şi societate.
b. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  apreciază pozitiv ataşamentul şi fidelitatea celor care îşi construiesc cea mai mare parte sau întreaga carieră pedagogică în liceul dat, făcând o distincţie netă între persoanele care servesc instituţia şi cele care se servesc de ea.
c. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  veghează ca toţi membrii  să dovedească integritate şi competenţă, să respecte standardele profesionale, să recunoască aportul altor persoane, să evite conflictele de interese, să răspundă exigenţelor morale şi legale ale actului educaţional, să accepte dezbaterile critice privitoare la rezultatele obţinute şi să manifeste, întotdeauna, onestitate şi corectitudine intelectuală.

Art. 6Onestitatea şi corectitudinea intelectuală sunt valori etice promovate cu fermitate de Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  întrucât în absenţa lor, evaluarea corectă a performanţelor elevilor, cadrelor didactice şi tuturor celorlalţi angajaţi ar avea de suferit din cauza unor practici inacceptabile precum copiatul, tentativele de corupere etc.
a. Copiatul şi orice altă formă de înşelăciune care are loc în timpul examinării, ca şi facilitarea copierii şi oricăror altor forme de înşelăciune sunt interzise şi sancţionate atunci când totuşi se produc.
b. Fabricarea datelor prin inventare, improvizare, modificare şi citare de surse false, încalcă principiul onestităţii şi corectitudinii intelectuale, fiind dezavuată şi sancţionată potrivit gravităţii, în fiecare caz în parte.
c. Tentativele de corupere spre fraudă sunt sancţionate ca şi fraudele.

Art. 7. Transparenţa, ca principiu etic succeptibil să contribuie la asigurarea egalităţii de şanse în competiţie şi accesului echitabil la resurse, este practicată şi cultivată în Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  prin punerea la dispoziţia celor interesaţi: public – a tuturor informaţiilor pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să le primească, în cantităţi suficiente şi de o calitate ireproşabilă.
a. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  asigură transparenţa cu privire la condiţiile şi regulile de desfăşurare a concursurilor de admitere, concursurilor de ocupare a posturilor, a evaluărilor periodice ale angajaţilor,  precum şi cu privire la orice alte informaţii legate de criteriile de evaluare, aplicarea acestora, desfăşurarea concursurilor, obligaţiile posturilor pe care candidaţii şi le adjudecă în urma concursurilor etc.
b. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  asigură transparenţa totală prin plasarea pe blogul instituţiei ( https://liceusadoveanu.wordpress.com ) şi pe panourile publicitare informaţii cu privire la  BUGETUL ANUAL  acordat  pentru dezvoltarea activităţilor de învăţământ  şi administrarea lui. Transparenţa se referă nu numai la sumele acordate, ci şi la modul şi eficienţa utilizării lor în concordanţă cu obiectivele şi normele incluse în proiectele pe baza cărora au fost obţinute.

Art. 8Responsabilitatea este promovată de Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  atât în dimensiunea profesională, cât şi în cea civică, pe de o parte,  prin solicitarea respectării de către membrii săi a standardelor etice şi profesionale în toate împrejurările, inclusiv  completarea  documentaţiei şcolare

(  cataloage, dosare personale ale elevilor, calcularea mediilor semestriale şi anuale, certificate de studii gimnaziale, baza de date  ale candidaţilor pentru susţinerea examenelor de bacalaureat –  SAPD  ),  în cele în care reprezintă public instituţia.
a. Responsabilitatea  nu exclude dreptul membrilor liceului  de a formula critici publice – în şedinţe de catedră şi de Consiliu Profesoral,  în întruniri ale elevilor, adunările părinteşti etc. – privitoare la încălcarea unor standarde legale etice sau pedagogice, dacă respectivele critici sunt întemeiate şi susţinute cu probe.
b. Responsabilitatea presupune abţinerea membrilor comunităţii educaţionale  de a formula public opinii care ar putea fi interpretate drept încercări de dezinformare, calomnii sau denigrări ale unor  activităţi şi/sau persoane din propria instituţie.

Art. 9Respectul şi toleranţa se numără printre valorile morale pe care Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  le cultivă constant, în scopul creării şi întreţinerii unui climat favorabil unor relaţii pe cât posibil armonioase, echilibrate şi raţionale între diferitele grupări şi diferiţii membrii a comunităţii sale educaţionale. Aceasta înseamnă că nimeni nu are dreptul să aducă atingeri demnităţii celorlalţi; că limbajele suburbane, jignitoare, ireverenţioase sau vulgare sunt indezirabile; că umilirea, intimidarea, ameninţarea şi atacul la persoană sunt inacceptabile; că exploatarea şi hărţuirea, sub orice formă de manifestare, sunt condamnabile; că intoleranţa, mai ales cea bazată pe diferenţele fireşti dintre oameni, constituie o încălcare gravă a celor mai elementare norme morale şi că neînţelegerile, disputele şi conflictele inerente trebuie rezolvate exclusiv pe calea dialogului şi dezbaterilor civilizate, utilizând argumente raţionale, concordante cu realitatea şi orientate întotdeauna către diminuarea ori stingerea acestora.
Art. 10Bunăvoinţa este o normă etică dezirabilă pe care Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi   o cultivă şi o practică în toate domeniile de activitate şi în toate împrejurările în care nu sunt încălcate normele legale şi etice. Aceasta înseamnă că atât recunoaşterea şi recompensarea celor merituoşi, cât şi înţelegerea şi sprijinirea celor aflaţi în dificultate, sunt încurajate, în timp ce nepăsarea, egoismul, invidia, vanitatea, insolenţa şi cinismul sunt considerate nu doar indezirabile, ci chiar detestabile.

II. CONSIDERAŢII ŞI NORME FINALE

Art. 11. Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  consideră prezentul cod de etică mai curând ca pe un instrument de educare a membrilor săi în sensul prevenirii încălcării normelor eticii educaţionale, decât ca pe un instrument de constrângere.

Art. 12.  Prezentul Cod de etică trebuie aplicată de către toţi membrii comunităţii educaţionale a Liceului  Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  , indiferent de poziţia pe care o ocupă aceştia în ierarhia instituţiei.

Art. 13. Codul de etică al  Liceului  Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘, or. Călăraşi  nu trebuie folosit nici pentru supunerea subalternilor, nici pentru subminarea superiorilor, ci respectat în litera şi spiritul său, pentru crearea şi dezvoltarea unui climat intelectual propice desfăşurării unor activităţi educaţionale competitive pe plan local, naţional şi internaţional.

Art. 14. Prezentul Cod de etică devine operant începând cu data adoptării lui de către Consiliul Profesoral al  Liceului  Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu‘‘,    or. Călăraşi  , dacă întruneşte majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: