Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

STATUT

A V I Z A T

 de Ministerul Educației

al Republicii Moldova

la data de  14.12.2012

 Ministru  Maia  Sandu

 Î N R E G I S T R A T

 de Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.  5827

din 24.12.2012

Ministru Oleg  Efrim

C OO R D O N A T

 autoritatea administrației publice locale

A P R O B A T

 la ședința Consiliului Profesoral

al Liceului Teoretic ” Mihail Sadoveanu ”

nr.  2

din  12.12.2012

 Director   Valeriu Gorincioi

 S T A T U T U L

Instituţiei Publice

LICEUL TEORETIC ‘‘ MIHAIL SADOVEANU ‘‘ 

Călăraşi   2012

 I. DISPOZIȚII GENERALE

 1.1     Instituţia Publică Liceul Teoretic  ‘‘Mihail Sadoveanu“ din localitatea Călăraşi, în continuare – „Instituție”, este o instituţie apolitică, nonprofit.

1.2     Denumirea completă: Instituţia Publică Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu “  din localitatea Călăraşi, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Liceul Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu “

1.3     Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea învățămîntului, Hotărîrile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi pe baza deciziilor Direcţiei Raionale  Învăţămînt, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi statutul instituţiei.

1.4     Instituţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont  trezorerial, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.5     Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.

1.6     Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.

1.7     În instituție sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

1.8     Fondatorul instituţiei: Consiliul Raional Călăraşi

1.9     Instituția activează în calitate de Liceu de circumscriptie

1.10   Instituţia îşi are sediu la adresa: 4403-MD, oraşul  Călăraşi,

strada 31 august  numărul 9

II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUŢIEI

2.1     Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, transparenţei.

2.2     Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept.

2.3     În instituție este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

III. OBIECTIVUL, SCOPURILE ȘI SARCINILE INSTITUŢIEI

3.1     Instituţia asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau în instituţii de învăţămînt profesional.

3.2     Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, pentru apărarea drepturilor copiilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii elevilor.

3.3     Instituţia urmărește:

a)      dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său;

b)      cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea fără de religie – principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite;

c)       pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţi între genuri, grupuri etnice, naţionale şi religioase şi respectării culturii altor popoare;

d)      dezvoltarea competenței de a acumula cunoștințe și dezvolta abilități de antreprenoriat în condițiile economiei de piață în scopul autorealizării;

e)      educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;

f)       cultivarea sentimentului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei ecologice;

g)      asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, educarea necesităţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi.

3.4     Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:

a)                reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;

b)                promovarea calității rezultatelor academice;

c)                 oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;

d)                asigurarea incluziunii, respectării şi egalității de şanse pentru toţi copiii;

e)                oferirea educaţiei acceptabile şi accesibile;

3.5     Instituția elaborează și implementează măsurile de protecție a copilului, care conțin obligatoriu prevederi referitoare la: prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor și terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziție a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea și monitorizarea cazurilor; asistența copiilor victime.

IV. CONDUCEREA INSTITUŢIEI.

ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL INSTITUŢIEI

4.1            În instituţie funcţionează următoarele organe administrative:

a)                consiliul profesoral;

b)                consiliul de administraţie.

4.2     În instituţie activează:

a)                personal didactic de conducere, din care face parte directorul, directorii adjuncţi;

b)                personal didactic de predare;

c)                 personal didactic auxiliar şi personal tehnico-administrativ.

4.3.         În instituție pot activa:

a)                catedre metodice;

b)                catedra diriginţilor.

4.4.         În cadrul instituției sînt create Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia multidisciplinară intrașcolară pentru protecția copilului în situație de risc, alte comisii, reieșind din necesitățile instituției.

1. Consiliul profesoral

4.5.         Consiliul profesoral, organ suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educațional, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul consiliului profesoral este numit de director. Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor Consiliului.

4.6.         Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a)                analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din instituţie;

b)                dezbate, avizează şi aprobă planul de dezvoltare a instituţiei;

c)                 dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

d)                aprobă statutul instituției;

e)                alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;

f)                  aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din instituţie;

g)                validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

h)                validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

i)                  dezbate şi avizează regulamentul intern al instituției, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituției;

j)                  dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a direcţiei de învăţămînt sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea educațională şi transmite direcţiei de învăţămînt propuneri de modificare sau de completare;

k)                identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaționale din instituție.

4.7.         Consiliul profesoral se întruneşte de două ori în semestru. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice.

4.8.         Problemele abordate și deciziile luate la Consiliul profesoral sînt consemnate în procese verbale.

4.9.         Hotărîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic.

2. Consiliul de administraţie

4.10.     Consiliul de administraţie, organ executiv, cu rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ, este format din 15  membri. Din consiliul de administraţie face parte: directorul, directorii adjuncţi, contabil, cadre didactice, alese de consiliul profesoral, psihologul școlar, reprezentantul comitetului sindical, cîte un reprezentant al părinţilor, elevilor, autorităţii administraţiei publice locale.

4.11.     Directorul instituţiei prezidează, de regulă, sedințele consiliului de administraţie.

4.12.     Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a)                asigură aplicarea în practică a prevederilor Legii Învăţământului, a ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de minister şi a celor elaborate de direcţia de învăţămînt raională (municipală);

b)                elaborează programulul de dezvoltare instituțională, planul managerial anual de activitate;

c)                 controlează periodic parcurgerea materiei de studii şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

d)                stabileşte proceduri pentru crearea și asigurarea funcționalității conexiunii între şcoală şi familie prin intermediul comitetelor de părinţi: al instituției şi ale fiecărei clase;

e)                elaborează şi aprobă Regulamentul intern şi urmăreşte respectarea lui de către personalul instituției;

f)                  administrează, prin delegare din partea autorităților administrației publice locale, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea;

g)                avizează şi propune spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef;

h)                avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale instituției;

i)                  hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;

j)                  analizează abaterile săvîrşite de personalul instituției în interiorul acesteea şi în afara ei.

4.13.     Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia. Problemele abordate și deciziile luate sînt consemnate în procese verbale.

3. Personalul didactic de predare

4.14.     Numirea şi eliberarea personalului didactic de predare se face în conformitate cu Legea Învăţămîntului şi Codul muncii.

4.15.     Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentul intern al instituţiei, prezentul statut, prevederile contractului individual și colectiv de muncă.

4.16.     Drepturile personalului didactic vizează:

a)     respectarea demnităţii profesorului;

b)     libertatea opiniei;

c)      asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;

d)     alegerea programelor de studii, formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;

e)     libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele și aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituție a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, cercuri pe interese etc., conform legislației în vigoare;

f)       participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt în instituție;

g)     participarea la conducerea instituţiei de învăţământ, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituţiei;

h)     includerea în vechimea în muncă pedagogică a activității didactice desfăşurate în învăţămîntul preuniversitar şi mediu de specialitate, în cazul trecerii în învăţămîntul superior;

i)       dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

4.17.     Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:

a)                cunoaște și aplică planul de învăţămînt, curriculumul școlar, sugestiile metodice la disciplinele școlare, manualele şcolare şi literatura de specialitate;

b)                întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;

c)                 elaborează proiecte didactice pentru lecţii și activități extrașcolare;

d)                realizează orele de predare la clasă;

e)                asigură eficacitatea procesului educațional;

f)                  stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;

g)                asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);

h)                organizează şi desfăşoară concursurile şcolare;

i)                  participă la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesoral;

j)                  participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie cînd este solicitat;

k)                organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;

l)                  organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;

m)             colaborează cu familiile elevilor;

n)                îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;

  • o)                participă la activităţile de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara şcolii;

p)                respecă în activitate normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi;

q)                utilizează comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivă;

r)                 îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.

4.18.     Atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se efectuează conform cadrului normativ în vigoare.

4. Directorul

4.19.     Directorul este conducătorul instituției pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.

4.20.     Funcţia de director poate fi deţinută de persoane cu studii pedagogice superioare cu stagiu de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani şi, de regulă, cu grad didactic.

4.21.     Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

4.22.     Directorul instituției are următoarele atribuții:

a)                coordonează şi răspunde de întreaga activitate educațională şi administrativă a instituției, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;

b)                răspunde de transportarea elevilor în condiţii bune şi sigure pentru viaţa şi sănătatea lor[1];

c)                 asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul şcolii;

d)                ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituție, pentru organizarea şi funcţionarea căminului, cantinei;

e)                răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ;

f)                  asigură elaborarea și implementarea măsurilor de protecție a copilului;

g)                asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului profesoral și a celui de administrație;

h)                asigură realizarea achizițiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ și normativ în vigoare;

i)                  numeşte şi eliberează din post personalul instituției;

j)                  asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

k)                stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;

l)                  întocmește rapoarte asupra activităţii instituției.

4.23.     Directorul, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:

a)                emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;

b)                gestionează bunurile şi resursele materiale;

c)                 încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure;

d)                are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.

4.24.     Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

5. Directoruladjunct

4.25.     Directorul-adjunct este angajat de către directorul instituţiei de învăţămînt. Funcția de director adjunct poate fi deținută de profesori cu grad didactic, experienţă pedagogică şi cu stagiul de predare de cel puţin 3 ani.

4.26.     Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:

a)                organizează procesul educaţional;

b)                întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din instituție;

c)                 repartizează sarcinile didactice personalului de predare;

d)                controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice curente și de lungă durată, etc., modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, calitatea  demersului educațional, a relaționării și comunicării cu elevii;

e)                coordonează activitatea metodică;

f)                  validează inventarul de evaluare sumativă finală;

g)                asigură aplicarea planurilor de învăţămînt şi a curriculumului şcolar;

h)                controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţămînt;

i)                  elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor  amînaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;

j)                  efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice;

k)                coordonează activitatea de formare profesională continuă;

l)                  coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului.

 

 

6. Dirigintele

4.27.     Activitatea educațională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.

4.28.     Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuții:

a)                urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică și analizează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

b)                analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea obligațiunilor regulamentare;

c)                 colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce;

d)                participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;

e)                observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului și raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz

f)                  organizează şi conduce activitatea clasei, ţinând cont de problemele pe care le impune viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale instituției;

g)                sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;

h)                asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;

i)                  calculează media generală a fiecărui elev;

j)                  completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;

k)                informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;

l)                  răspunde de baza materială a clasei puse la dispoziţie.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR (TUTORILOR)

 

5.1     Elevii se bucură de toate drepturile stipulate în legislația națională și internațională. În mod special elevii au dreptul:

a)                să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;

b)                să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;

c)                 să beneficieze de manuale prin schema de arendă;

d)                să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;

e)                să participe la activităţile organizate în instituție, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe direcţiilor de învăţămînt, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;

f)                  să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;

g)                să constituie consilii, asociaţii care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţământului, cu regulamentul instituției;

h)                să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ;

i)                  să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituției, la cererea motivată a grupului de iniţiativă.

5.2     Elevii au următoarele obligaţii:

a)                să frecventeze lecțiile în mod obligatoriu. Evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare lecție de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte legale sînt considerate motivate;

b)                să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;

c)                 să confirme, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;

d)                să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu;

e)                să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în instituție, în familie, în locurile publice.  Totodată   liceul nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru obiectele de preț (  bijuterii, mijloace electronice – laptopuri, telefoane mobile, tablete etc. )  lăsate  de elevi   fără  supraveghere;

f)                  să respecte dispoziţiile date de conducerea instituției, de diriginte;

g)                să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul instituţiei;

h)                să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie.

i)                  alte obligaţii stabilite în regulamentul intern al instituţiei.

5.3     Elevilor li se interzice să folosească drogurile, fumatul şi băuturile alcoolice, să practice jocuri de hazard.  Utilizarea  de  mijloace electronice ( laptopuri, telefoane mobile, tablete, calculatoare etc.) se   interzice  în timpul orelor fără permisiunea profesorilor.  Se  interzice  categoric  utilizarea  lor  în  timpul  probelor scrise,   tezelor  semestriale,  examenelor  de  absolvire.

5.4     Părinţii sau tutorii au dreptul:

a)                să aleagă pentru copii instituţiile de învăţămînt şi limba de instruire;

b)                să ceară respectarea în şcoală a drepturilor şi libertăţilor copilului;

c)                 să ia cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţămînt precum şi de rezultatele evaluării elevilor;

d)                să instruiască în familie copilul, asigurîndu-i posibilitatea de a obţine studiile corespunzătoare unui anumit nivel de învăţămînt;

e)                să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt.

5.5     Părinţii sau tutorii sînt obligaţi:

a)                să asigure încadrarea copilului într-o formă de învăţămînt obligatoriu (de stat sau privat) ori să realizeze instruirea lui în familie;

b)                să asigure educaţia copilului în familie şi să-i creeze condiţii adecvate pentru studii, dezvoltare a aptitudinilor, activitate extraşcolară şi de autoinstruire.

 

VI. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL INSTITUȚIEI

6.1.    Sursa principală de finanţare a instituției o constituie mijloacele bugetare.

6.2.    Instituţia se finanţează în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern.

6.3     Instituţia poate beneficia şi de alte surse legate de finanţare, cum ar fi:

a)                mijloacele provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract;

b)                veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învăţămînt (în gospodării didactice, ateliere experimentale etc.), precum şi din locațiunea localurilor, construcţiilor, echipamentelor;

c)                 donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice;

d)                venituri din plata pentru chirie în căminele instituţiilor de învăţămînt.

6.4     Se interzic:

a)                încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neautorizate;

b)                intimidarea, sub orice formă, a elevilor/părinților în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;

c)                 organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată.

6.5     Instituția este în drept să accepte din partea ministerelor, alte autorităţilor administrative centrale, agenţilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale  utilaje, instalaţii, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii, însă fără scopuri publicitare.

VII. DOCUMENTAŢIA

7.1     Instituția desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.

7.2     Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:

a)                lista nominală a elevilor care au participat la concursul de admitere in instituție;

b)                lista nominală a elevilor înmatriculaţi în clasa a X-a;egistrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;

c)                 registrul alfabetic al elevilor;

d)                dosarele personale ale elevilor;

e)                cataloagele claselor;

f)                  registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;

g)                procesele-verbale ale examenelor de admitere şi tezelor semestriale;

h)                extrasele din procesele-verbale ale examenului de bacalaureat.

7.3     Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului educațional:

a)                programul de dezvoltare instituțională;

b)                planul anual de activitate al instituției;

c)                 actele controalelor tematice şi frontale;

d)                registrul de evidenţă a personalului instituției;

e)                cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;

f)                  registrul de ordine și ordinele cu privire la personal;

g)                cartea proceselor-verbale ale consiliului profesoral;

h)                cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie;

i)                  registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;

j)                  registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;

k)                rapoartele-sinteză prezentate de către instituție la sfîrşitul anului şcolar direcţiei raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport;

7.4     Documente ce ţin de secretariat:

a)                registrul documentelor de intrare;

b)                registrul documentelor expediate;

c)                 nomenclatorul documentelor instituţiei;

d)                dosarele personale ale cadrelor didactice.

7.5     Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:

a)                paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;

b)                devizul de cheltuieli;

c)                 lista tarifară;

d)                tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;

e)                actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;

f)                  contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;

g)                registrul de evidenţă a materialelor;

h)                tabelul de eliberare a materialelor;

i)                  registrul de inventariere a fondului bibliotecii;

j)                  registrul de inventariere a fondului de manuale;

k)                actele de decontare a valorilor materiale.

7.6.  Instituția este în drept să utilizeze alte documente, reieșind din necesitățile acesteia.

 

VIII. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE

8.1     Reorganizarea și dizolvarea instituției se efectuează în conformitate cu prevederile Legii învățământului și ale Codului Civil al Republicii Moldova.

8.2 La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.


[1] Valabil pentru directorul liceului de circuscripție

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: